Ernani

Benaki Museum
Atrium

G.Verdi: ERNANI

Symphony Orchestra and Choir of the Municipality of Athens

September 18, 2016

Ernani: Vangelis Chatzisimos
Don Carlo: Tassis Christogiannopoulos
Don Ruy Gómez de Silva: Christoforos Stampoglis
Elvira: Sofia Kyanidou
Giovanna: Irena Athanasiou
Don Riccardo: Aris Prospathopoulos
Jago: Michalis Katsoulis

Vocal coach: Michalis Papapetrou
Choir Master of the Municipality of Athens: Stavros Beris
ERT Choir Master: Nektaria Paletsou
Music direction: Andreas Tselikas

In collaboration with ERT and ERT Music Ensembles.